Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιτροπή Διαγωνισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου

Με το αριθ. πρωτ. 1051/1935485/2.7.2019 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, ζητήθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, να καταρτίσει και να αποστείλει κατάλογο από τουλάχιστον τριάντα (30) δικηγόρους με συγκεκριμένη εμπειρία και ειδίκευση (προσόντα και εμπειρία αντίστοιχα με το αντικείμενο του διαγωνισμού του Ν. 3316/2005), ώστε από αυτούς να προκύψει, μετά από κλήρωση ένα μέλος (μετά του αναπληρωτή του) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας – ΚΤΙΜΑ_16 (κωδικός ΚΤΙΜΑ_16) με ημερομηνία προκήρυξης 8/4/2016».

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ