Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  (Έκθεση Πεπραγμένων)

Έχοντας ήδη διανύσει το ήμισυ και πλέον της θητείας μας (01/01/2018 έως 31/12/2021) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με την παρούσα προβαίνουμε, ως οφείλουμε ενώπιόν Σας, στον απολογισμό των πεπραγμένων μας καθώς και στην γνωστοποίηση των επικείμενων στόχων μας.

Μέχρι και σήμερα με σειρά ενεργειών και μέτρων στοχεύουμε στην βελτίωση της δικηγορικής καθημερινότητας προκειμένου το έργο και η παροχή των υπηρεσιών στους εντολείς μας, στο πλαίσιο του λειτουργήματος που ασκούμε, να λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας με την εξασφάλιση των μέγιστων δυνατών διευκολύνσεων.

Κάνοντας μία προσπάθεια επιγραμματικής αναφοράς σε πρωτοβουλίες και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η/1/2018 μέχρι και σήμερα, παραθέτουμε μερικές από αυτές:

 • Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας www.dschal.gr προκειμένου να καταστεί ένα χρήσιμο και καθημερινό «εργαλείο» διαρκούς ενημέρωσης των συναδέλφων μας τόσο αναφορικά με τις διαρκώς υφιστάμενες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις όσο και σε σχέση με ζητήματα πρακτικής φύσεως (π.χ.ανάρτηση πινακίων και εκθεμάτων, συνθέσεις δικαστηρίων, ηλεκτρονική ενημέρωση βιβλιοθήκης) τα οποία χρήζουν ιδιάζουσας σημασίας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών απαιτήσεων του λειτουργήματός μας.
 • Σύσταση επιμέρους Επιτροπών-Ομάδων Eργασίας και ειδικότερα: i)Λειτουργίας Δικαστηρίων (Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου, Πρωτοδικείου, Εφετείου, Εισαγγελίας Πρω-τοδικών, Εισαγγελίας Εφετών, Διοικητικού Πρωτοδικείου) ii)Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών iii)Βιβλιοθήκης και εποπτείας αίθουσας Δικηγόρων iv)Νομοθεσίας και Νομολογίας v)Κτηματολογίου-Υποθηκοφυλακείου vi)Υποστήριξης θεσμού Νομικής Βοήθειας και Αυτεπάγγελτων Διορισμών vii)Διαμεσολάβησης-Διαιτησίας viii)Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων ix)Διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων x)Κρατούμενων-Φυλακών xi)Περιφερειακών Δικαστηρίων xii)Διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων xiii)Αλλοδαπών-Μετανάστευσης-Ισότητας-Προστασίας ανηλίκων.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να καθίσταται ευχερής η αναζήτηση των εκάστοτε αποφάσεων και να προωθείται άμεσα η επίλυση των αιτημάτων των συναδέλφων – Σύνταξη καταλόγου θεμάτων προς συζήτηση που διανέμεται ηλεκτρονικά στα μέλη του Δ.Σ. την προτεραία της συνεδρίασης με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία.
 • Επιστημονικές Εκδηλώσεις:

Α)23-05-2018: Διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο την θέσπιση νέων Κανόνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Β)28-06-2018: Ημερίδα σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών με θέμα την εφαρμογή του «GDPR» στη δικηγορική μας καθημερινότητα.

Γ)02-07-2018 έως 07-07-2018: Σεμινάριο διάρκειας έξι ημερών και τριάντα οκτώ (38) διδακτικών ωρών με αντικείμενο τους νέους Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Δ)10-07-2018: Διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις αναφορικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Ε)11-07-2018: Ημερίδα με αντικείμενο τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σε εκατόν είκοσι (120) κατά τον μέγιστο αριθμό δόσεις.

ΣΤ)12-09-2018: Διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα του δασικού-περιβαλλοντικού δικαίου υπό την αιγίδα των εκδόσεων «ΝΟΜΟΡΑΜΑ».

Ζ)09-11-2018 έως 10-11-2018: 6ο Συνέδριο Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα τις σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και την κατάργηση της συγγένειας.

Η)22-05-2019: Σεμινάριο δικαστικών αντιπροσώπων για τις Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές.

Θ)15-01-2020: Ημερίδα σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατόπιν της ψήφισης του Ν.4640/2019.

Ι)31-01-2020 έως 01-02-2020: Διημερίδα με αντικείμενο τις τελευταίες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά την ψήφιση και του Ν.4637/2019.

 • Καταγραφή συγγραμμάτων και νομικών περιοδικών της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού μας Συλλόγου καθώς και ταυτόχρονη ανάρτηση αυτών στην τηρούμενη ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα.
 • Εγγραφή του Δικηγορικού μας Συλλόγου ως συνδρομητή στα κάτωθι νομικά περιοδικά με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων-μελών μας αναφορικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις επί των βασικότερων νομικών αντικειμένων:

– ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο)

– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ (Διοικητικό Δίκαιο)

– ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (Ποινικό Δίκαιο)

– ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Εργατικό Δίκαιο)

– ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Αστικό–ουσιαστικό και δικονομικό–Δίκαιο)

– ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Αστικό Δίκαιο).

 • Παροχή συνδρομής στα μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου για την δωρεάν πρόσβασή τους στην τράπεζα νομικών πληροφοριών της «Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου (www.esd.gr.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλκίδας ώστε οι συνάδελφοι-Δικηγόροι Χαλκίδας να διενεργούν ηλεκτρονικά έλεγχο τίτλων και βαρών των ακινήτων των εντολέων τους.
 • Χορήγηση κατ’ επανάληψιν ψηφιακών υπογραφών στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους προκειμένου να καταστεί δυνατή η από μέρους τους ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.
 • Διανομή στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας των νομοθετημάτων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 • Συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης δικηγόρων Erasmus plus με τίτλο: «IN.TO.LAW. Innovative management Tools of European LAW firms» αναφορικά με το οποίο δέκα (10) μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου επιλέχθηκαν να εκπαιδευτούν στα Δικαστήρια του Βερολίνου για το χρονικό διάστημα από 31-03-2019 έως 06-04-2019.
 • Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: i) Διοργάνωση εκδρομών του Δικηγορικού μας Συλλόγου στα Καλάβρυτα (7-12-2018 έως 9-12-2018) και στο Καρπενήσι (13-12-2019 έως 15-12-2019) ii) Εκδηλώσεις για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε συνδιοργάνωση με το Λ.Ε.Α.Δ.ΧΑ. (07-02-2018/Κέντρο «Asteria Plage» – 07-02-2019/Κέντρο «Asteria Plage» – 07-02-2020/Εξοχικό κέντρο «ΤΣΙΜΠΟΣ») iii) Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο  «Άλσος» στην Αθήνα (31-07-2019).
 • Διανομή για τους συναδέλφους μας Δικηγόρους Χαλκίδας μονοετούς ημερολογίου κατά το έτος 2019 και διετούς ημερολογίου κατά το έτος 2020.

Ως προς το προσεχές εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι και την λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ., πέραν του βασικού στόχου της επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν διαρκούσης της δικηγορικής μας καθημερινότητας άλλα και όσων εσείς οι ίδιοι θέτετε υπ’ όψιν μας, στοχεύουμε έχοντας προβεί στον απαιτούμενο προγραμματισμό στα κάτωθι:

 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων σε διαρκή διασύνδεση με την ιστοσελίδα του Δικηγορικού μας Συλλόγου καθώς και ταυτόχρονη δυνατότητα λήψης εφαρμογής που θα καθιστά δυνατή την αποστολή ειδοποίησης για την «επιλεγείσα» υπόθεση σε χρόνο επαρκή πριν την εκδίκαση της.
 • Παροχή ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wifi) αποκλειστικά για τα μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
 • Ανακαίνιση και αναμόρφωση της αίθουσας Δικηγόρων στο Πρωτοδικείο του Δικηγορικού μας Συλλόγου.
 • Θέσπιση εβδομαδιαίας ώρας ακροάσεως των συναδέλφων μας Δικηγόρων Χαλκίδας από τα μέλη του Δ.Σ. διαδοχικώς στον χώρο των γραφείων του Δικηγορικού μας Συλλόγου.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρεσία του Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδας.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε προς όλους Σας τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την θετική και ειλικρινή σας διάθεση καθώς και την διαρκή συνδρομή Σας σε οποιοδήποτε προκύπτον ζήτημα, γεγονός το οποίο και έχει συντελέσει καθοριστικά  στην ομαλή συνεργασία μας μέχρι σήμερα.

                                                                             ΕΚ  ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.