Θεσμικό Πλαίσιο & Ενημερωτικό Υλικό

Θεσμικό Πλαίσιο
Άρθρα 75-259 του ν.4738/2020
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού
– Απόφαση της ΤτΕ για το πλαίσιο υποχρεώσεων χρηματοδοτικών φορέων ΦΕΚ 1018/16-3-2021
– Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.44898 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1615/Β’/21-4-2021)
– Με την υπ’ αριθμ. 44925 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1595/Β’/20-04-2021)
–  Με την υπ’ αριθμ. 44948 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1575/Β’/17-04-2021)
–  Με την υπ’ αριθμ. 44510 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής του οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 196 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). (ΦΕΚ 1516/15-04-2021)
– Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40625 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας  (ΦΕΚ 1355/Β’/06-04-2021)
Ν.5072/2023 (ΦΕΚ Α’198/4.12.23) ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β’-Γ’-Δ’ (άρθρα 69-112)-Ρυθμίσεις για την πτωχευτική διαδικασία και τους ευάλωτους οφειλέτες, τους διαχειριστές αφερεγγυότητας κλπ

Ενημερωτικό Υλικό
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις