Δευτέρα 27 Μαρ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

N. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄/15.9.2020) Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Προστασίας από τη Διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, Στήριξης της Αγοράς Εργασίας και Διευκόλυνσης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα Μέτρα για την Ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών, την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και την Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, τη Στήριξη των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας και την Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, Καθώς και τη Στήριξη των Πλημμυροπαθών της Εύβοιας που Επλήγησαν Κατά τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και Άλλες Διατάξεις για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και Άλλων Επειγόντων Ζητημάτων.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ   Υποσημείωση: Μέρος Θ ́: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 70 – Χρήση νέων…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 161Α΄/ 22.8.2020 Έκτακτα Μέτρα για την Ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών, την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και την Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, τη Στήριξη των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας και την Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, Καθώς και τη Στήριξη των Πλημμυροπαθών της Εύβοιας που Επλήγησαν Κατά τις Πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N. 4715/2020 (ΦΕΚ 149 Α’ / 01.08.2020)-Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 43-Ερμηνευτική διάταξη ως προς τον χρό- νο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 149 πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’ / 31.07.2020)-Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 139-Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου – Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα)

Κατεβάστε το ΦΕΚ 148 πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α/29.6.2020) – Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 127 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N.4689/27.5.2020 (ΦΕΚ 103 Α’/2020)-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 103 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ (το αρχείο θα κατέβει από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: