Δευτέρα 30 Ιαν 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4975/2022-Σύσταση και Οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και την Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Λοιπές Διατάξεις (ΦΕΚ 187 Α΄/ 30.9.2022).

Κατεβάστε τον νόμο πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4972 (Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης)-Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. (ΦΕΚ 181 Α’/23.9.2022)

Κατεβάστε τον Νόμο 4972 πατώντας εδώ Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4967/2022-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, Σχετικά με Ορισμένες Πτυχές που Αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2019, Σχετικά με Ορισμένες Πτυχές που Αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών, την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την Κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136) και Λοιπές Διατάξεις (ΦΕΚ 171 Α΄/9.9.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4963-Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (ΦΕΚ 149/30.07.2022)

Σημείωση: περιέχει  διατάξεις για την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων κατά την διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4964/2022 – Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 150 Α΄/30.07.2022)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ Σημείωση : Με το άρθρο 200 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 24 της παρ.1 του Ν.4194/2013…

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ 4962/2022 «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. (σημείωση: Άρθρο 93 «Περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 2690/1999 (σημείωση: αφορά την επικύρωση γνησίου υπογραφής κρατουμένων) (ΦΕΚ 128 A’/28.07.2022)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: