Δευτέρα 30 Ιαν 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4958/2022 “Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις” (ΦΕΚ Α’ 142/21.7.2022, Σημείωση: Άρθρο 41: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του Περιεχομένου Δασικών Χαρτών που Αναρτήθηκαν εντός του Έτους 2021 έως την 31-7-2022)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4954/2022-Συμπληρωματικά Μέτρα για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη Θέσπιση Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Επιμέρους Επιγραμμικά Συστήματα Συγκέντρωσης – Διατάξεις Σχετικές με την Εκλογική Διαδικασία και τον Έλεγχο Εσόδων και Δαπανών Κομμάτων, Συνασπισμών και Υποψηφίων Βουλευτών και Αιρετών – Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 136/9.7.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/4.7.2022)-Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες Διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4949/2022 (ΦΕΚ Α΄ 126/30.6.2022) Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Επείγουσες Φορολογικές και Τελωνειακές Ρυθμίσεις και άλλες Επείγουσες Διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4947/2022 (ΦΕΚ. Α΄ 124/23-6-2022): « Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Πλαστογραφίας Μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών και την Αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και Λοιπές Επείγουσες Διατάξεις». (Σημείωση: ανάμεσα στα άλλα στο Κεφάλαιο Ε περιέχονται διατάξεις για την τροποποίηση του ΚΠΔ: Άρθρο 39: Έγκληση του παθόντος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ΚΠΔ, Άρθρο 40: Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 231 ΚΠΔ Άρθρο 41: Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Για τις επισημάνσεις πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4941/2022 (ΦΕΚ Α΄ 113/16.6.2022)-«Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις»

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ Σημείωση: περιέχει σημαντικές διατάξεις για την τροποποίηση του ΚΕΔΕ, αρ 83 επ., για τις εκκρεμείς…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: