Πέμπτη 02 Φεβ 2023

Κατηγορία: Νόμοι

Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 159 Α΄/07.09.2021 – Πράξη 35 της 2.9.2021 Υπαγωγή Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στην παρ. 1 του Άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και Παροχή Εξουσιοδότησης στα Αρμόδια Όργανα για την Κήρυξη Απαλλοτριώσεων.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 160 Α΄/ 07.09.2021 NOMOΣ Υπ’ Αριθμ. 4826 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: Εισαγωγή Κεφαλαιοποιητικού Συστήματος Προκαθορισμένων Εισφορών στην Επικουρική Ασφάλιση, Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και Άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΦΕΚ 157 Α’ / 04.09.2021 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825 Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΦΕΚ 156 Α΄/ 02.09.2021 NOMOΣ Υπ’ Αριθμ. 4824 Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα Μέτρα για την Αντιμετώπιση του Κινδύνου Πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα Μέτρα για την Αποτελεσματική Προστασία και την Ταχεία Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος, την Άμεση Στήριξη των Πληγέντων από τις Πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και Συναφείς Διατάξεις» (Α΄ 143) και Άλλες Διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4821/2021 (ΦΕΚ. Α΄134/31-7-2021): “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις επισημάνσεις εκ του Δ.Σ.Χ. σχετικά…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4819/2021 (ΦΕΚ. Α΄129/23.7.2021): « Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Περί Αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/Εκ περί Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασιών, Πλαίσιο Οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Διατάξεις για τα Πλαστικά Προϊόντα και την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Χωροταξικές – Πολεοδομικές, Ενεργειακές και Συναφείς Επείγουσες Ρυθμίσεις. (Περιέχει Διατάξεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Παράταση Ισχύος Βεβαιώσεων Μηχανικών κλπ)

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4820/2021 (ΦΕΚ. Α΄130/23.7.2021): « Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Άλλες Ρυθμίσεις» (Περιέχει Διατάξεις Τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων)

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ Για να δείτε τις επισημάνσεις του Δ.Σ.Χ. σχετικά με τον ως άνω Νόμο…

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4816/2021- “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”

Για να δείτε το περιεχόμενο του ως άνω Νόμου πατήστε εδώ Για να δείτε τις επισημάνσεις εκ του Δ.Σ.Χ. σχετικά…

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: