Πέμπτη 01 Δεκ 2022

Κατηγορία: Νόμοι

Γενικές Ανακοινώσεις

Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α/29.6.2020) – Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 127 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

N.4689/27.5.2020 (ΦΕΚ 103 Α’/2020)-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 103 Α’ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ (το αρχείο θα κατέβει από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: