Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

GOLDEN VISA: Πλέον οι Αιτήσεις Κατατίθενται σε Οποιαδήποτε Περιφέρεια της Χώρας και όχι Περιοριστικά στην Περιφέρεια του Ακινήτου

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019 ΥΑ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1106/3-4-2019), δυνάμει της οποίας η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επεν...

  • 1
  • 2