Τρίτη 28 Μαρ 2023

Κατηγορία: Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́), όπως ισχύει» (Β ́ 3398).

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 3952 Β’/26.07.2022-Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Α.1138/12.6.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της Έκτασης Εφαρμογής, του Χρόνου και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και Άλλες Ρυθμίσεις (ΦΕΚ Β΄ 3540/8.7.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Προϋποθέσεων και Διαδικασίας για την Εξαίρεση από τον Αυτεπάγγελτο Συμψηφισμό Χρηματικών Απαιτήσεων Οφειλετών Έναντι του Δημοσίου με Βεβαιωμένα αλλά μη Ληξιπρόθεσμα Χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 1098 Β΄/11.3.2022-Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021, των Λοιπών Εντύπων και των Δικαιολογητικών Εγγράφων που Συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικών ετών 2021 και Εφεξής για Φορολογούμενους που έχουν Υπαχθεί στις Διατάξεις του Άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: