Ενημέρωση για την επαναλειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-5-2020 ΦΕΚ Β΄1857/15-5-2020, με την οποία αποφασίστηκε εν μέρει προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, με τις αναφερόμενες εξαιρέσεις, για το χρονικό διάστημα από 16-05-2020 έως και 31-05-2020, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση του τέταρτου άρθρου περίπτωση 4 αυτής, δυνάμει της οποίας  επαναλειτουργούν οι γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, τα ειδικότερα δε  ζητήματα σχετικά με την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου,διευκρινίζονται τα εξής:

1) Ειρηνοδίκης υπηρεσίας θα υπάρχει καθημερινά από 09:00 έως 14:00

2).Ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας δεν θα δέχεται κοινό παρά μόνον του κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους, τα καθήκοντα του δε, περιορίζονται:

α. στην εκδίκαση των υποθέσεων οι οποίες ορίζονται στην παρ.2 περ.α της ανωτέρω από 15-5-2020 Κ.Υ.Α

Οι  συναινετικές προσημειώσεις θα συζητούνται  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατά τις ώρες 10.00’. – 13.00’ με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4864/2020,  κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας με την Γραμματεία του Δικαστηρίου, προς αποφυγήν συνωστισμού.

β.  στην εκδίκαση των προσωρινών διαταγών, όπως  αυτές οριοθετούνται με την από 15-5-2020 ΚΥΑ.

Δεδομένης της επαναλειτουργίας των   Γραμματειών  των  Δικαστηρίων, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ, σας γνωστοποιούμε ότι για το χρονικό διάστημα από 19-5-2020 και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, προς αποφυγήν συνωστισμού και προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, θα λειτουργήσει ως εξής:

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ επί του παρόντος και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης:

Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας.

Το κλείσιμο φακέλων, υποθέσεων όλων των διαδικασιών, που εκκρεμούν, οι οποίες συζητήθηκαν προ της 13ης -3-2020.

α) Καταθέσεις αιτήσεων έκδοσης Διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου κλπ

Διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας

Καταθέσεις Δηλώσεων τρίτου

Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων

Παραλαβή προγραμμάτων πλειστηριασμών.

Κατάθεση πινάκων δικαστικών επιμελητών.

Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών και κήρυξης τους κυρίας.

Δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια.

Από  19.5.2020 επανέρχεται σταδιακά η προσέλευση για κατάθεση δικογράφων, άσκησης ενδίκων μέσων έκδοσης και λήψης απογράφων αιτήσεων σύστασης ή τροποποίησης  καταστατικών σωματείων, έκδοσης κληρονομητηρίων.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικογράφων θα γίνεται στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου κατά τις ώρες 10.00 – 14.00΄ με χρονική απόσταση 15΄λεπτών και  παράδοση από κάθε προσερχόμενο  δύο (2) φακέλων κάθε φορά.

 Προκειμένου να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα και προς αποφυγήν συνωστισμού παρακαλούνται οι κ.κ. δικηγόροι να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Δικαστηρίου για την διευθέτηση του χρόνου παράδοσης και παραλαβής των φακέλων τους.

Η παράδοση των φακέλων θα γίνεται στον Γραμματέα που θα βρίσκεται στο ακροατήριο για την παραλαβή και  ΜΟΝΟ  των δικογράφων.

Οι φάκελοι θα περιέχουν το εισαγωγικό δικόγραφο, ένα απλό αντίγραφο του, το γραμμάτιο προείσπραξης  καθώς και τα αντίγραφα  που επιθυμούν να λάβουν επικυρωμένα, με επικολλημένο το  ένσημο ΤΑΧΔΙΚ αξίας (2) ευρώ.

Η παραλαβή από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αντιγράφων αυτών θα γίνεται από τον ίδιο χώρο την μεθεπόμενη  ημέρα της κατάθεσης.

Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13-3-2020 και εφεξής, καθόσον γι΄αυτές αναμένεται δημοσίευση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ.

Οι αιτήσεις για  την παροχή νομικής βοήθειας θα κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους και θα συζητούνται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Τα πιστοποιητικά, δεδομένου ότι τα περισσότερα εξ αυτών (διαθηκών, αποποιήσεων, ενδίκων μέσων και ανακοπών καθώς και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου) εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr, κατά το χρονικό διάστημα 16-5-2020 έως 31-5-2020 θα λαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία. Οσα δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά θα χορηγούνται σε χρόνο που θα ορίζεται, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας των αιτούντων με τον γραμματέα.

Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων  θα συνεχιστεί με τον έως τώρα τρόπο, δηλαδή κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Γραμματεία.

Οι πληρεξούσιοι θα παραλαμβάνουν τις αποφάσεις από την αίθουσα του ακροατηρίου όπου και θα τις επιστρέφουν.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη τήρησης των υγειονομικών μέτρων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο άρθρο έβδομο της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1857/15-5-2020). Ειδικότερα:

Σύσταση χρήσης μάσκας στους εισερχόμενους στους χώρους του Δικαστηρίου.

Αυστηρή τήρηση απόσταση προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρου

Ανώτατο όριο παρευρισκομένων ένα (1) άτομο ανά δέκα (10) τετρ.μέτρα.

Ανώτατο όριο εισερχομένων στους χώρους των γραφείων: ένα (1) άτομο κάθε φορά.

 

Χαλκίδα  18-5-2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο  Χαλκίδας

 

Γεώργιος Μοιρασγεντής

Ειρηνοδίκης

Share This Post