Αναρτάται έγγραφο του Ο.Κ.Χ.Ε. και σχετική νομοθεσία που αφορά τις επιτροπές ενστάσεων και εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7Α του .ν.2308/1995 και το σχετικό έγγραφο του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, να το δηλώσουν στο Δικηγορικό Σύλλογο, μέχρι και την Παρασκευή 18/3/2022.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Ν. 2308/1995
  2. Αριθμ. απόφασης 538/02
  3. ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1083/30.12.2020
  4. Επιστολή προς Δικηγορικούς Συλλόγους για Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων