Υπεύθυνη: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1ο τακτικό μέλος: ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ο τακτικό μέλος: ΛΥΣΙΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ