Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής εκτενούς συζήτησης  όρισε τον κ.Ανέστη Νικόλαο του Φωκίωνα ως τακτικό μέλος και την κ.Βλασοπούλου Ολυμπία του Γεωργίου ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) καταναλωτικών διαφορών (ά.11 παρ.2 του Ν.2251/1994 σε συνδυασμό με το ά.95 του Ν.3852/2010)