Θεσμικό Πλαίσιο & Ενημερωτικό Υλικό

Θεσμικό Πλαίσιο
(Άρθρα 5-30 του ν.4738/2020)
ΦΕΚ 2499 Β΄/10.6.2021 Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α΄ 207).
ΦΕΚ 2484 Β’/ 10.6.2021 Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης
 ΦΕΚ 2710 Β΄/24.6.2021 Áριθμ. 74694 ΕΞ 2021 Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/ 2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.
ΦΕΚ 2817 Β΄/30.6.2021 Αριθμ. 76219 ΕΞ 2021 Καθορισμός των Τεχνικών Λεπτομερειών που Αποτελούν τις Λειτουργικές Προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλες Διατάξεις» (Α’ 207).
ΦΕΚ 2896 Β’/5.7.2021 Αριθμ.77697 ΕΞ 2021 Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κεφ. Α΄ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020.
Ν.5024/2023 (ΦΕΚ Α΄41/24-2-2023) Μέρος Γ’ – άρθρα (39-43 & 45) Τροποποιήσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
Ν.5072/2023 (ΦΕΚ Α’198/4.12.23) ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (άρθρα 64-68) Ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Ενημερωτικό Υλικό
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις
Βήματα υποβολής αίτησης
Οδηγός χρήσης (αιτών)
Οδηγός χρήσης (σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος)
Οδηγός χρήσης (σύμβουλος)
Οδηγός παραμετροποίησης χρηστών θεσμικών πιστωτών
– Δείτε σε βίντεο την αίτηση βήμα-βήμα αν είστε ο αιτών
– Δείτε σε βίντεο την εκκίνηση της αίτησης από τον αιτών και τη συνέχιση της αίτησης και της «οριστικοποίηση μελών» από τον εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο