Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε ο ν.  4759/2020 (ΦΕΚ Α 245/9-12-2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Συστήνουμε στους συναδέλφους την προσοχή, ανάμεσα στις άλλες σημαντικές διατάξεις,  ιδιαίτερα στα:

Άρθρο 133: Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της περ. α ́ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

Άρθρο 134 Ζητήματα λειτουργίας Κτηματολογίου – Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7, 7Α του ν. 2308/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 135 Αρμοδιότητες Ελληνικού Κτηματολογίου -Τροποποίηση των άρθρων 1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017

-Άρθρο 145 Διατάξεις για το Κτηματολόγιο – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ