Στο νομοσχέδιο για τη «Δικαστική Αστυνομία» περιελήφθησαν οι  διατάξεις που
είχε αιτηθεί η Ολομέλεια και οι οποίες αποσαφηνίζουν ρυθμιστικά το
καθεστώς αναστολής των καταχρηστικών προθεσμιών κατά τον χρόνο και της
πρώτης και της δεύτερης καραντίνας μετά την έκδοση αντιφατικών αποφάσεων
του ΑΠ.
Λύεται ούτως νομοθετικά η τεράστια ανασφάλεια που είχε επέλθει μετά
την απόφαση του Α1’Τμήματος του ΑΠ σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων.

«Άρθρο 48
Πεδίο εφαρμογής της αναστολής των προθεσμιών που εισήχθησαν με το πρώτο
και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020
1. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 4690/2020
(Α’ 104) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που
ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 ως 31.5.2020, νοούνται και οι
προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 545 παρ. 5, 564 παρ. 3.
2. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδάφιο β’ του ν. 4690/2020
ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων παρατείνεται η λήξη
νοούνται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 545 παρ. 5, 564 παρ. 3.

Άρθρο 49
Αναστολή προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από 1-31  Αυγούστου –
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 147 ΚΠολΔ
Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 147 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
ώστε στις αναστελλόμενες κατά το διάστημα 1-31 Αυγούστου προθεσμίες να
περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 468 παρ. 1
για την επίδοση αγωγής, και στο άρθρο 468 παρ. 2 εδάφια α΄ και γ΄ περί
προσκόμισης αποδεικτικών μέσων και υπομνήματος και έγγραφης προσθήκης –
αντίκρουσης στις περιπτώσεις μικροδιαφορών, περαιτέρω δε και η προθεσμία
κατάθεσης προτάσεων κατόπιν κλήσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 237
παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η προθεσμία προσθήκης των
οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την εξέταση των μαρτύρων, των διαδίκων,
την διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στο άρθρο
237 παρ. 9 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η παρ. 2 του άρθρου 147 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις
προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παρ. 1, 545 παρ.1 και 2, 564 παρ.1 και 2,
καθώς και των άρθρων  153, 215 παρ. 2, 237 παρ. 1, 2, 3 και 238 παρ. 1,
468 παρ. 1 και 3 εδάφια α΄ και γ΄, 598, 632 παρ. 2, 633 παρ. 2, 642, 715
παρ.5, 729 παρ. 5, 847 παρ.1, 926 παρ. 2, 934 παρ. 1 στοιχ. α` και β`,
943 ,παρ. 4, 955, 966 παρ. 2 και 3, 971 παρ. 1, 972 παρ.1 στοιχ. β’,
973, 974, 979 παρ. 2, 985 παρ.1, 986, 988 παρ. 1, 995 και 997 παρ.2.».