Ειδικότερα, ζήτημα περί της έννοιας «τρίτου» και εάν μπορεί να θεωρείται ως «τρίτος» και κάθε δικαστικό πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει γνώση των δυσφημιστικών ισχυρισμών κατά την εκτέλεση καθηκόντων. Ποινική Δικονομία. Έκδοση αντίθετων αποφάσεων των Ποινικών Τμημάτων του ΑΠ (487/2019, 358/2019, 688/2019, 841/2019) σχετικά με το ζήτημα της έννοιας «τρίτου» στη συκοφαντική δυσφήμηση. Στην έννοια του τρίτου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως δικαστές, εισαγγελείς, υπάλληλοι Δικαστηρίου, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, επιτροπών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ. που έλαβαν γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού, αφού κατά το γλωσσικό νόημα της λέξεως «τρίτος» στα ά. 362 και 363 ΠΚ είναι οποιοσδήποτε που δεν μετέχει στη σχέση μεταξύ των δύο προσώπων

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ