Σάββατο 02 Δεκ 2023

Περιοδικά

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019, 2020, 2021, 1-3 & 6-12/2022, 1-2/2023
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2019, 2020, 2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 2019, 2020, 2021, 1-3 & 5-6/2023
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2019, 2020, 1-3/2021, 6-12/2021, 1-4/2022
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2019, 2020, 2021, 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1960-1970, 1974-1976, 1979, Τρία τεύχη 1980, 1981-1985, 1987-1989, 1994-1996, 1998, 2000 – 2002, 2006, 2007, 2008 (πλην του 3ου τεύχους), 2009,2010, 2011
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1956-1960, 1971, 1981, 1995, 1997 – 2002, 2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (πλην του 3ου και 4ου τεύχους), 2013 (2ος και 3ος /2013)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1951,1952,1954,1955,1957-1959,1961,1963-1976,1978-1981,1984,1986-1989,1992,1999
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1991-1995
ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1953-1959, 1961-1965, 1967-1971, 1973-1976, 1980-1990, 1992-1993, 1995-2011
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1956-1964, 1966-1968, 1970,1971,1973-1975,1977,1978,1980-1986,1988,1989,1991-2000,2005-2011
ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 (Χ2), 2004 (Χ2), 2005 (Χ2)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1983-2002, 2006-2008, 2009
ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1950-1952, 1954-1969, 1972, 1975, 1976,1978,1981-1989, 2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1960-1991
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1944-1972, 1978-1981, 1983-1987, 1990, 1997 (9ο, τεύχος), 1998, 1999 (2ο-4ο,6ο-9ο,11ο,13ο,14ο,16ο17ο,20ο,21ο&24ο), 2000, 2001, 2003 (24ο),2004 (1ο-4ο, 6ο,7ο,9ο-18ο,20ο,21ο,23ο&24ο), 2005 (1ο– 3ο, 6ο,7ο,13ο-19ο, 21ο-24ο), 2006 (3ο-19ο, 21ο-24ο), 2007, 2008 (1ο-17ο, 19ο-24ο),2009, 2010 (1ο-11ο, 13ο – 22ο),  2013 (10ος,12ος,14ος-22ος), 2014 (2ο,18ο&20ο), 2015

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΚΑ) 2004 (2ο εξάμηνο), 2005 (1ο – 10ο & 12ο), 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 (από 1ο – 5ο)
ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996 (11ο&12ο), 1997 (1ο & 5ο), 1998-2002, 2003, (από 4ο-12ο), 2004, 2005 (από 1ο-6ο & από 9ο-12ο) 2006, 2007 (από 1ο-2ο & από 4ο-12ο),2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (από 1ο-8ο ,10ο -12ο), 2014 (1ο-3ο)
ΚΩΔΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1979-1987, 1989-2001
ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1949-1973, 1975-1982, 2008 (11ος-12ος), 2009 (2ος & 3ος), 2019 (1ος-9ος, 11ος-12ος), 2020 (1ος-5ος), 2021 (1ος-5ος), 2022 (1ος-11ος)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1995 – 2004, 2008, 2012, 2013 (1ο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1994 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2001(1ο τρίμηνο), 2002 (1οτρίμηνο), 2003,2004,2005,2006, 2007,2008,2009,2010,2011 (1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1956-1972, 1975-1980
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1997 (τεύχος.7), 1998 (τεύχη 10&11),1999 (τ.13 & 14), 2000 (τ.16 & 18), 2004 (τ.28-30), 2005 (τ.32), 2006 (τ.38& 39), 2007 (τ.40,42,43), 2008 (τ.44 &45), 2009 (τ.48-51), 2010 (τ.52-54)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1970, 1972, 1973, 1978, 1979
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1949-1972, 1988-1992, 1997 (Β’τόμος), 1999, 2002 (Α’τόμος),2003 (Α’τόμος), 2004, 2008 (Α’τόμος), 2009 (Α’τόμος), 2013 (Α’τόμος)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1996 (6/96 & 7/96), 1998-2001, 2002-2004 (6/04), 2006-2012,2013 (1ος, 10-12ος/2013), 2014 (2 & 12/14), 2015 (2 & 3/15)

 

ΕΦΟΡΙΑΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ 11ος/1995, 1996 (3ος, 4ος, 7ος – 9ος, 11ος, 12ος), 1997 (7ος& 8ος), 1998  (από 6ος – 12ος), 1999, 2000, 2001 (1ος – 5ος & 11ος), 2002 (3ος), 2003 (από 4ος – 12ος), 2004 (από 1ος – 5ος & από 7ος – 12ος), 2005 (1ος, 2ος,4ος, 5ος, 7ος-10ος), 2006, 2007, 2008 (από 1ος – 10ος)
ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1997-2002, 2003 (από 4ος – 12ος ), 2004, 2005(2ος, 4ος,5ος, 9ος, 10ος), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,  & δύο παραρτήματα

 

ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1934, 1938, 1940-1950,1952-1982,1984,1986-1988
ΔΙΚΗ 1970,1971,1973,1974,1978,1979,1981,1982,1991-1995
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1993 (Διαρκής Συλλογή Νομολογίας), 1994,1995 (1ο &2ο τεύχος), 1997 (1ο τεύχος), 2000,2001 (2ο τεύχος), 2003, 2004 (2ο τεύχος), 2006 (1ο τεύχος), 2007, 2008, 2009 ( 1ο, 2ο, 3ο τεύχος), 2010,2011 (2ο & 3ο τεύχος), 2012 (2ο ,3ο & 4ο τεύχος), 2013(1ο ,3ο & 4οτεύχος), 2014,2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (1ο-3οτεύχος)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2001 (3ο τρίμηνο), 2003 (2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο), 2004 (3ο τρίμηνο), 2005 (2ο τρίμηνο), 2006 (2ο, 3ο & 4οτρίμηνο), 2007, 2008, 2009 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2010, 2011 (1ο&2ο τρίμηνο), 2012 (1ο τρίμηνο & 4ο τρίμηνο), 2013(4ο τρίμηνο), 2014, 2015, 2016 (2ο & 4ο τρίμηνο), 2017, 2018 (1ο, 3ο & 4οτρίμηνο),1 & 3//2019, 2020 (1ο τρίμηνο), 2021 (2ο , 3ο & 4οτρίμηνο), 2022 (1ο,2ο& 3οτρίμηνο)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2001 (11/01), 2002 (2/02), 2003 (από 4/03 – 12/03), 2004 (από 1/04 – 11/04), 2005 (από 1/05 – 5/05, 7/05,8/05 & 10/05), 2006 (1/06, 2/06)
ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΤΗΣΙΟ) 1985 (Χ2), 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995 (Χ2), 1996, 1997 (Χ2), 2000, 2001 (Χ2), 2002, 2003 (Χ2), 2004(Χ2), 2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2007 (Χ2), 2009(Χ2), 2010 (Χ2), 2011(Χ2), 2012 (Χ2)
ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2013, 2014, 2015, 2017
ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2008
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2004 (3ο & 4ο τρίμηνο), 2008 (1ο και 2ο τρίμηνο Χ2), 2009 (1ο τρίμηνο)
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1988 (τεύχη 2,4), 1989 (τεύχη 2,3,4), 1990 (τεύχη 1-4), 1991 (τεύχη 1,3), 1992 (τεύχος 1)
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣΔ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τεύχη,4,11,12,13,16-22,24 ετών 2008 – 2014
DIGESTA Δ.Π.Θ. 2003,2004,2005,2006 (α’,γ’δ’τεύχος), 2007,2008, 2009 (γ’,δ’τεύχος), 2010 (α’,β’τεύχος)

 

ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τεύχη 1 – 4
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2004 (2ο τεύχος)
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup