Περιοδικά

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1-9/2019
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1-10/2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 1-4/2019
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1-9/2019
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1-7/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1960-1970, 1974-1976, 1979, Τρία τεύχη 1980, 1981-1985, 1987-1989, 1994-1996, 1998, 2000 – 2002, 2006, 2007, 2008 (πλην του 3ου τεύχους), 2009,2010, 2011
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1956-1960, 1971, 1981, 1995, 1997 – 2002, 2004,2005,2006,2007,2008 (πλην του τεύχους Μαίου),2009 (πλην του τεύχους Ιουλίου), 2010 (πλην του τεύχους Φεβρουαρίου), 2011, 2012 (πλην του 3ου και 4ου τεύχους)   
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1951,1952,1954,1955,1957-1959,1961,1963-1976,1978-1981,1984,1986-1989,1992,1999
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1991-1995
ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1953-1959, 1961-1965, 1967-1971, 1973-1976, 1980-1990, 1992-1993, 1995-2009, 2011
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 1956-1964, 1966-1968, 1970,1971,1973-1975,1977,1978,1980-1986,1988,1989,1991-2000,2005-2009, 2011
ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 (Χ2), 2004 (Χ2), 2005 (Χ2)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1983-2002, 2006-2008, 2009 (1ος τόμος)
ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1950-1952, 1954-1969, 1972, 1975, 1976,1978,1981-1989, 2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1960-1991
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1944-1972, 1978-1981, 1983-1987, 1990, 1997 (9ο, τεύχος), 1998, 1999 (2ο-4ο,6ο-9ο,11ο,13ο,14ο,16ο17ο,20ο,21ο&24ο), 2000, 2001, 2003 (24ο),2004 (1ο-4ο, 6ο,7ο,9ο-18ο,20ο,21ο,23ο&24ο), 2005 (1ο– 3ο, 6ο,7ο,13ο-19ο, 21ο-24ο), 2006 (3ο-19ο, 21ο-24ο), 2007, 2008 (1ο-17ο, 19ο-24ο),2009, 2010 (1ο-11ο, 13ο – 22ο), 2015 (1ο-3ο, 5ο-12ο)

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΚΑ) 2004 (2ο εξάμηνο), 2005 (1ο – 10ο & 12ο), 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 (από 1ο – 5ο)
ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996 (11ο&12ο), 1997 (1ο & 5ο), 1998-2002, 2003, (από 4ο-12ο), 2004, 2005 (από 1ο-6ο & από 9ο-12ο) 2006, 2007 (από 1ο-2ο & από 4ο-12ο),2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (από 1ο-6ο), 2014 (2ο)
ΚΩΔΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1979-1987, 1989-2001
ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1949-1973, 1975-1982, 2019 (1ος-9ος)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1995 – 2004, 2008, 2012, 2013 (1ο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1994 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2001(1ο τρίμηνο), 2002 (1οτρίμηνο), 2003,2004,2005,2006, 2007,2008,2009,2010,2011 (1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1956-1972, 1975-1980
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1997 (τεύχος.7), 1998 (τεύχη 10&11),1999 (τ.13 & 14), 2000 (τ.16 & 18), 2004 (τ.28-30), 2005 (τ.32), 2006 (τ.38& 39), 2007 (τ.40,42,43), 2008 (τ.44 &45), 2009 (τ.48-51), 2010 (τ.52-54)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1970, 1972, 1973, 1978, 1979
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1949-1972, 1988-1992, 1997 (Β’τόμος), 1999, 2002 (Α’τόμος),2003 (Α’τόμος), 2004, 2008 (Α’τόμος), 2009 (Α’τόμος), 2013 (Α’τόμος)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1996 (6/96 & 7/96), 1998-2001, 2002-2004 (6/04), 2006-2012,2013 (1/13), 2014 (2/14)

 

ΕΦΟΡΙΑΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ 11ος/1995, 1996 (3ος, 4ος, 7ος – 9ος, 11ος, 12ος), 1997 (7ος& 8ος), 1998  (από 6ος – 12ος), 1999, 2000, 2001 (1ος – 5ος & 11ος), 2002 (3ος), 2003 (από 4ος – 12ος), 2004 (από 1ος – 5ος & από 7ος – 12ος), 2005 (1ος, 2ος,4ος, 5ος, 7ος-10ος), 2006, 2007, 2008 (από 1ος – 10ος)
ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1997-2002, 2003 (από 4ος – 12ος ), 2004, 2005(2ος, 4ος,5ος, 9ος, 10ος), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,  & δύο παραρτήματα

 

ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1934, 1938, 1940-1950,1952-1982,1984,1986-1988
ΔΙΚΗ 1970,1971,1973,1974,1978,1979,1981,1982,1991-1995
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1993 (Διαρκής Συλλογή Νομολογίας), 1994,1995 (1ο &2ο τεύχος), 1997 (1ο τεύχος), 2000,2001 (2ο τεύχος), 2003, 2004 (2ο τεύχος), 2006 (1ο τεύχος), 2007, 2008, 2010,2011 (2ο & 3ο τεύχος), 2012 (2ο & 4ο τεύχος), 2013(4ο τεύχος), 2014 (1ο,2ο & 4ο τεύχος),2015,2016,2017,2018,1-6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2001 (3ο τρίμηνο), 2003 (2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο), 2004 (3ο τρίμηνο), 2005 (2ο τρίμηνο), 2006 (2ο, 3ο & 4οτρίμηνο), 2007, 2008, 2009 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2010, 2011 (1ο&2ο τρίμηνο), 2012 (1ο τρίμηνο), 2013(4ο τρίμηνο), 2014 (1ο, 2ο & 4ο τρίμηνο), 2015, 2016 (2ο & 4ο τρίμηνο), 2017, 2018 (1ος-4ος),1/2019
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2001 (11/01), 2002 (2/02), 2003 (από 4/03 – 12/03), 2004 (από 1/04 – 11/04), 2005 (από 1/05 – 5/05, 7/05,8/05 & 10/05), 2006 (1/06, 2/06)
ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΤΗΣΙΟ) 1985 (Χ2), 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995 (Χ2), 1996, 1997 (Χ2), 2000, 2001 (Χ2), 2002, 2003 (Χ2), 2004(Χ2), 2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2007 (Χ2), 2009(Χ2), 2010 (Χ2), 2011(Χ2), 2012 (Χ2)
ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2013, 2014, 2015, 2017
ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2008
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2004 (3ο & 4ο τρίμηνο), 2008 (1ο και 2ο τρίμηνο Χ2), 2009 (1ο τρίμηνο)
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1988 (τεύχη 2,4), 1989 (τεύχη 2,3,4), 1990 (τεύχη 1-4), 1991 (τεύχη 1,3), 1992 (τεύχος 1)
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣΔ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τεύχη,4,11,12,13,16-22,24 ετών 2008 – 2014
DIGESTA Δ.Π.Θ. 2003,2004,2005,2006 (α’,γ’δ’τεύχος), 2007,2008, 2009 (γ’,δ’τεύχος), 2010 (α’,β’τεύχος)

 

ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τεύχη 1 – 4
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2004 (2ο τεύχος)