Πέμπτη 30 Μάι 2024

Περιοδικά

ΤΙΤΛΟΣΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 1/2024
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2019, 2020, 2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ2019, 2020, 2021, 2023
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (1 & 4-12)
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1960-1970, 1974-1976, 1979, Τρία τεύχη 1980, 1981-1985, 1987-1989, 1994-1996, 1998, 2000 – 2002, 2006, 2007, 2008 (πλην του 3ου τεύχους), 2009,2010, 2011
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ1956-1960, 1971, 1981, 1995, 1997 – 2002, 2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (πλην του 3ου και 4ου τεύχους), 2013 (2ος και 3ος /2013)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ2000,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ1951,1952,1954,1955,1957-1959,1961,1963-1976,1978-1981,1984,1986-1989,1992,1999
ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ1991-1995
ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ1953-1959, 1961-1965, 1967-1971, 1973-1976, 1980-1990, 1992-1993, 1995-2011
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ1956-1964, 1966-1968, 1970,1971,1973-1975,1977,1978,1980-1986,1988,1989,1991-2000,2005-2011
ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ2003 (Χ2), 2004 (Χ2), 2005 (Χ2)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1983-2002, 2006-2008, 2009
ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1950-1952, 1954-1969, 1972, 1975, 1976,1978,1981-1989, 2005
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ1960-1991
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1944-1972, 1978-1981, 1983-1987, 1990, 1997 (9ο, τεύχος), 1998, 1999 (2ο-4ο,6ο-9ο,11ο,13ο,14ο,16ο17ο,20ο,21ο&24ο), 2000, 2001, 2003 (24ο),2004 (1ο-4ο, 6ο,7ο,9ο-18ο,20ο,21ο,23ο&24ο), 2005 (1ο– 3ο, 6ο,7ο,13ο-19ο, 21ο-24ο), 2006 (3ο-19ο, 21ο-24ο), 2007, 2008 (1ο-17ο, 19ο-24ο),2009, 2010 (1ο-11ο, 13ο – 22ο),  2013 (10ος,12ος,14ος-22ος), 2014 (2ο,18ο&20ο), 2015

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΚΑ)2004 (2ο εξάμηνο), 2005 (1ο – 10ο & 12ο), 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 (από 1ο – 5ο)
ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1996 (11ο&12ο), 1997 (1ο & 5ο), 1998-2002, 2003, (από 4ο-12ο), 2004, 2005 (από 1ο-6ο & από 9ο-12ο) 2006, 2007 (από 1ο-2ο & από 4ο-12ο),2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (από 1ο-8ο ,10ο -12ο), 2014 (1ο-3ο)
ΚΩΔΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1979-1987, 1989-2001
ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1949-1973, 1975-1982, 2008 (11ος-12ος), 2009 (2ος & 3ος), 2019 (1ος-9ος, 11ος-12ος), 2020 (1ος-5ος), 2021 (1ος-5ος), 2022 (1ος-11ος)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1995 – 2004, 2008, 2012, 2013 (1ο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1994 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2001(1ο τρίμηνο), 2002 (1οτρίμηνο), 2003,2004,2005,2006, 2007,2008,2009,2010,2011 (1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1956-1972, 1975-1980
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1997 (τεύχος.7), 1998 (τεύχη 10&11),1999 (τ.13 & 14), 2000 (τ.16 & 18), 2004 (τ.28-30), 2005 (τ.32), 2006 (τ.38& 39), 2007 (τ.40,42,43), 2008 (τ.44 &45), 2009 (τ.48-51), 2010 (τ.52-54)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1970, 1972, 1973, 1978, 1979
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1949-1972, 1988-1992, 1997 (Β’τόμος), 1999, 2002 (Α’τόμος),2003 (Α’τόμος), 2004, 2008 (Α’τόμος), 2009 (Α’τόμος), 2013 (Α’τόμος)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ1996 (6/96 & 7/96), 1998-2001, 2002-2004 (6/04), 2006-2012,2013 (1ος, 10-12ος/2013), 2014 (2 & 12/14), 2015 (2 & 3/15)

 

ΕΦΟΡΙΑΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ11ος/1995, 1996 (3ος, 4ος, 7ος – 9ος, 11ος, 12ος), 1997 (7ος& 8ος), 1998  (από 6ος – 12ος), 1999, 2000, 2001 (1ος – 5ος & 11ος), 2002 (3ος), 2003 (από 4ος – 12ος), 2004 (από 1ος – 5ος & από 7ος – 12ος), 2005 (1ος, 2ος,4ος, 5ος, 7ος-10ος), 2006, 2007, 2008 (από 1ος – 10ος)
ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ1997-2002, 2003 (από 4ος – 12ος ), 2004, 2005(2ος, 4ος,5ος, 9ος, 10ος), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,  & δύο παραρτήματα

 

ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ1934, 1938, 1940-1950,1952-1982,1984,1986-1988
ΔΙΚΗ1970,1971,1973,1974,1978,1979,1981,1982,1991-1995
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ1993 (Διαρκής Συλλογή Νομολογίας), 1994,1995 (1ο &2ο τεύχος), 1997 (1ο τεύχος), 2000,2001 (2ο τεύχος), 2003, 2004 (2ο τεύχος), 2006 (1ο τεύχος), 2007, 2008, 2009 ( 1ο, 2ο, 3ο τεύχος), 2010,2011 (2ο & 3ο τεύχος), 2012 (2ο ,3ο & 4ο τεύχος), 2013(1ο ,3ο & 4οτεύχος), 2014,2015,2016,2017,2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (1ο-3οτεύχος)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ2001 (3ο τρίμηνο), 2003 (2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο), 2004 (3ο τρίμηνο), 2005 (2ο τρίμηνο), 2006 (2ο, 3ο & 4οτρίμηνο), 2007, 2008, 2009 (2ο, 3ο & 4ο τρίμηνο), 2010, 2011 (1ο&2ο τρίμηνο), 2012 (1ο τρίμηνο & 4ο τρίμηνο), 2013(4ο τρίμηνο), 2014, 2015, 2016 (2ο & 4ο τρίμηνο), 2017, 2018 (1ο, 3ο & 4οτρίμηνο),1 & 3//2019, 2020 (1ο τρίμηνο), 2021 (2ο , 3ο & 4οτρίμηνο), 2022 (1ο,2ο& 3οτρίμηνο)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2001 (11/01), 2002 (2/02), 2003 (από 4/03 – 12/03), 2004 (από 1/04 – 11/04), 2005 (από 1/05 – 5/05, 7/05,8/05 & 10/05), 2006 (1/06, 2/06)
ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΤΗΣΙΟ)1985 (Χ2), 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995 (Χ2), 1996, 1997 (Χ2), 2000, 2001 (Χ2), 2002, 2003 (Χ2), 2004(Χ2), 2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2007 (Χ2), 2009(Χ2), 2010 (Χ2), 2011(Χ2), 2012 (Χ2)
ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2013, 2014, 2015, 2017
ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ2005 (Χ2), 2006 (Χ2), 2008
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2004 (3ο & 4ο τρίμηνο), 2008 (1ο και 2ο τρίμηνο Χ2), 2009 (1ο τρίμηνο)
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ1988 (τεύχη 2,4), 1989 (τεύχη 2,3,4), 1990 (τεύχη 1-4), 1991 (τεύχη 1,3), 1992 (τεύχος 1)
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣΔ.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤεύχη,4,11,12,13,16-22,24 ετών 2008 – 2014
DIGESTA Δ.Π.Θ.2003,2004,2005,2006 (α’,γ’δ’τεύχος), 2007,2008, 2009 (γ’,δ’τεύχος), 2010 (α’,β’τεύχος)

 

ΕΥΡΙΠΕΙΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΤεύχη 1 – 4
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2004 (2ο τεύχος)