Σάββατο 15 Ιούν 2024

Θεσμικό Πλαίσιο

  • Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (Αρ. Απόφ. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ 2376/Α/2016)
  • Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων» (Αρ. Απόφασης 2/94253/0025, ΦΕΚ 5960/Β’/31.12.2018)
  • Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013 – Άρθρο 39 του Ν.4818/2021
  • Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας (Αρ. Απόφ. 392/31.5.21, ΦΕΚ 2411/Β/7.6.21)
  • Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 [145947 Εξ 2023 ΚΥΑ-(ΦΕΚ 5909/Β/10-10-23)]