Δευτέρα 15 Απρ 2024

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  για τον διαδικτυακό ιστότοπο του «Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας» (Σύλλογος), ο οποίος ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό του ιστότοπο. Ο Σύλλογος αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR), στο εξής «Κανονισμός» κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σύνταξη και παράθεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας, με έδρα τη Χαλκίδα, Ελευθερίου Βενιζέλου 7, Τ.Κ 34100, τηλέφωνο: 2221027537, email: info@dschal.gr.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

 

Τι είναι η  επεξεργασία προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Επιπλέον, γίνεται χρήση cookies, τα οποία συλλέγουν τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, που είναι επίσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας.

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τον Σύλλογο;

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεσή σας που παρέχετε εκουσίως, μόνο εάν το επιθυμείτε, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. H ανάκληση της συγκατάθεσής σας είναι δυνατή οποτεδήποτε.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα ως επισκέπτες του ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε αποδέκτες. Σε αυτά έχουν πρόσβαση οι συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες web και email hosting.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης σας και διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του νόμιμου σκοπού για τον οποίον ζητήθηκαν και εν συνεχεία διαγράφονται.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

α) Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τον Σύλλογο σχετικά με τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας αλλά και του τυχόν εκτελούντος στον οποίον έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δικαιώματά σας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση  από τον Σύλλογο για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Σύλλογο τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από τον Σύλλογο τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, εάν αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία στερείται νόμιμης βάσης ή αναμένετε να διαπιστώσετε, αν πράγματι υφίστανται υπέρτερα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας που να δικαιολογούν τη διατήρηση τους, όταν τα δεδομένα σας που τέθηκαν υπό επεξεργασία είναι ανακριβή ή απλώς κρίνετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν εκπληρώθηκε και η διατήρηση τους από τον Σύλλογο πλέον είναι από περιττή έως καταχρηστική. Ο Σύλλογος υποχρεούται να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

ζ) Δικαίωμα άρνησης λήψης αποφάσεων με βάση αυτοματοποιημένη επεξεργασία Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Σύλλογο να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δικηγορικού Συλλόγου Xαλκίδας, Ευγενία Ι. Βούλγαρη, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@dschal.gr  ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου, αρ. 7  ή μέσω φαξ στον αριθμό 2221087113.

 

Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε πάντα στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Σύλλογος μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 6/12/2018.

Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Close Popup