Ναυτικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 Δ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1994-1995
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1996-1997
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ