Ναυτικό Δίκαιο

ΤΙΤΛΟΣΕΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2000Δ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ1994-1995
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ1996-1997
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ