Πέμπτη 01 Δεκ 2022

Κατηγορία: Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Γενικές Ανακοινώσεις

Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών και Αιτημάτων Αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022), Αποκλειστικά Ψηφιακά μέσω Διαδικτύου από το Δικτυακό Τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ – 1. Μεταβολές Στοιχείων Επιχειρήσεων – Υποβολή Δηλώσεων για Διαδικασίες Μητρώου – 2. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού – Απόδοση ΑΦΜ Φυσικών Προσώπων από Οποιαδήποτε ΔΟΥ & Ηλεκτρονικά (myAADElive)

Για το 1ο αρχείο πατήστε εδώ Για το 2ο αρχείο πατήστε εδώ  

Περισσοτερα
Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Καθορισμός Διαδικασίας Ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των Φορολογουμένων, Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, που έχουν Προβεί στη Διακοπή των Εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν Ολοκληρώσει το Στάδιο της Εκκαθάρισης, καθώς και της Αναβίωσης της Διαδικασίας της Εκκαθάρισης Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) (ΦΕΚ 4889 Β΄/16.9.2022).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Α.1034/9.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και Περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021, των Λοιπών Εντύπων και των Δικαιολογητικών Εγγράφων που Συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικών ετών 2021 και Εφεξής για Φορολογούμενους που έχουν Υπαχθεί στις Διατάξεις του Άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098) (ΦΕΚ 4353 Β΄/17.8.2022) .

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη Χρήση Ηλεκτρονικής Μεθόδου Επικοινωνίας Μέσω Διαδικτύου» (Β΄ 3579) (ΦΕΚ 4352 Β΄/17.8.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́), όπως ισχύει» (Β ́ 3398).

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 3952 Β’/26.07.2022-Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: