Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.: 36005οικ/29-5-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ρυθμίζει τα ζητήματα της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας.

            Με την ως άνω εγκύκλιο τα ζητήματα της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων δεν ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο, οι ειδικότερες ρυθμίσεις θα γίνουν με πράξεις των Προϊσταμένων των οικείων δικαστικών σχηματισμών και θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πράξη.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή προβλημάτων, καλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων Δικαστικών σχηματισμών, αλλά και τις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και να πράττουν ανάλογα.

Προς τούτοις με την παρούσα μας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ’αρίθμ.: 59/2024 πράξης της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και επισυνάπτουμε και τις αντίστοιχες μέχρι τώρα σχετικές πράξεις λειτουργίας και  άλλων  Δικαστηρίων της περιφέρειας των Αθηνών προς γνώση των συναδέλφων και επισημαίνουμε να επισκοπούνται από τους συναδέλφους.

            Σημειώνεται, ότι ο κατάλογος θα ενημερώνεται σχετικώς με τις νέες πράξεις που θα τεθούν υπόψη. 

            Επίσης στον κατάλογο θα δημοσιεύονται και οι λοιπές πράξεις των εισαγγελιών και δικαστηρίων της περιφέρειας μας για την απόσυρση των υποθέσεων των ποινικών δικαστηρίων κατά το διάστημα της αναστολής των εργασιών.

            Για μία ακόμη φορά επισημαίνεται, ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (άσκησης ανακοπών, ενδίκων μέσων κλπ) ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ (παραγραφή κλπ) ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ   

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: