Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της με αρ.10/15.12.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αποφασίσθηκε η σύσταση πενταμελούς Επιτροπής με αντικείμενο την αντιμετώπιση ζητημάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, η οποία θα στελεχωθεί από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρία μέλη του Συλλόγου μας.

Προς τούτο καλούμε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην ως άνω επιτροπή να το δηλώσει μέχρι την 3/2/2023 στη Γραμματεία του Συλλόγου μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ