Υπεύθυνη: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1ο τακτικό μέλος: ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο τακτικό μέλος: ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ