Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ