Θεσμικό Πλαίσιο και Ενημερωτικό Υλικό

Θ1 ΚΥΑ
Θ2 Άρθρα 65-69 Ν.4738/2020
Θ3 ΥΑ καθορισμού περιεχομένου έκθεσης εμπειρογνώμονα

Ε1 Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμας
Ε2 Βασικές Αρχές Εξυγίανσης Επιχειρήσεων και Έκθεσης Εμπειρογνώμονα