Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε ο ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020): «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Συστήνουμε στους συναδέλφους την προσοχή, ανάμεσα στις άλλες σημαντικές διατάξεις,  ιδιαίτερα στις διατάξεις στο  ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 157 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 158 Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Άρθρο 159 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 160 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 161 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

Άρθρο 162 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Άρθρο 163 Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη – Τροποποίηση του άρθρου 55A του ν. 4174/2013

Άρθρο 164 Απόδοση εσόδων στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και στα άρθρα 165 επ. οι διατάξεις για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Ενημερότητας

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ