Προκήρυξη για την Πλήρωση Μίας (1) Θέσης Δικηγόρου με Σχέση Έμμισθης Εντολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Για να κατεβάσετε την σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ