Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, στο πεδίο «Πινάκια –Πολιτικές Υποθέσεις–Πρωτοδικείο-Μονομελές» έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της δικασίμου  (Ασφαλιστικά Μέτρα) της 9ης Δεκεμβρίου 2020.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ