Με τον νέο νόμο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ των αμίσθων δικηγόρων, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ των εμμίσθων δικηγόρων

Παράλληλα, προβλέπεται η εκκαθάριση και πληρωμή των παλαιών οφειλών τ. ΤΥΔΕ και ΤΥΔΑ (παροχές σε είδος, μητρότητας κλπ), ο χαρακτηρισμός επί το ορθόν του ποσού που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων ως «αποζημίωση» και όχι ως «αμοιβή» και ο μερικός συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχουν δικηγόροι από παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ με τις οφειλές τους που βρίσκονται σε ρύθμιση,

Μετά τις αλλαγές που επέφερε το νέο νομοσχέδιο και προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των συναδέλφων, σας παραθέτουμε επισυναπτόμενους συγκριτικούς πίνακες υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, αμίσθων και εμμίσθων, πριν και μετά τις νέες ρυθμίσεις.

Για να ενημερωθείτε για τους πίνακες με τις εισφορές αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων πατήστε εδώ